Perú

Enfortiment comunitari i activitats productives a Pueblo Nuevo

El projecte s'emmarca en un programa integral de desenvolupament del districte de Pueblo Nuevo per a tres anys, que inclou actuacions en tres sectors d'intervenció: sanitari i educatiu; social i productiu; i d'enfortiment de capacitats locals i comunitàries. A les zones urbanes marginals i al sector rural, que suposa més del 40% de la població, Pueblo Nuevo pateix elevades taxes de desnutrició infantil; escassa formació professional, que converteix els joves i adults en mà d'obra barata, sense perspectives de millorar les condicions de vida; i una feble organització ciutadana i comunitària amb poques possibilitats d'incidir en espais públics. Per això es proposa actuar per a la millora del sistema de salut; el suport a joves i dones amb tallers de formació i amb activitats productives; i l’enfortiment d'autoritats locals. Es preveu que el projecte beneficiarà directament 1.140 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 29 423,47 €

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.