Mediterrània i Àsia central

Accés a l'aigua potable a Rafat (Cisjordània)

La contínua expansió i construcció dels assentaments jueus en territoris ocupats priva la població palestina dels recursos naturals i impedeix que exerceixi el dret a l’autodeterminació. La restricció d’accés a serveis bàsics i les violacions recurrents dels drets humans i del dret internacional humanitari han creat unes condicions de vida en les quals la població palestina es troba desprotegida. L’acaparament de terres afecta la regió de Salfit des dels anys 80, actualment hi ha més assentaments jueus (24) que comunitats palestines (19) i el sistema de zonificació i planificació territorial israelianes també limita la llibertat de circulació i mina la capacitat de la població per dur a terme les activitats quotidianes. El projecte sorgeix d’un estudi diagnòstic realitzat amb la població de Rafat, de 2.258 habitants, que es troba envoltada per l’àrea C, la qual cosa comporta que aquesta comunitat només té el control de les infraestructures que són dins del municipi. El projecte se centra en una de les línies prioritàries establertes per les Nacions Unides: accés a serveis bàsics. Es preveu garantir el subministrament d'aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per a 86 famílies (430 persones), que no en disposen actualment, mitjançant la rehabilitació de 1.000m de xarxa de subministrament connectada al sistema públic. Els beneficiaris participaran aportant la mà d'obra no qualificada. A més s'impartirà formació a 20 persones sobre gestió de l'aigua i manteniment de la xarxa de subministrament, amb especial incidència en els rols de gènere. Es reforçarà la coordinació amb el comitè de protecció comunitari per millorar la participació de les dones i per actualitzar el pla de riscos de la comunitat.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 58 500,00 €

Entitats executores

Asamblea de Cooperación por la Paz

Associació sense ànim de lucre que treballa per a la pau, la prevenció de conflictes, els processos de reforma democàtics i el diàleg, a l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, l'ajut humanitari i la sensibilització.

Palestinian Hydrology Group (PHG)

Entitat sense ànim de lucre, referent en el sector de l'aigua i el sanejament. Fa feina en tot el territori ocupat de Palestina per desenvolupar recursos i sistemes hídrics i de sanejament, així com a l'àmbit de l'agricultura, la seguretat alimentària, la recerca, la incidència política i la sensibilització. Treballa en prevenció, crisis cròniques, emergència i rehabilitació o reconstrucció i col·labora amb organismes internacionals i europeus.