Nicaragua

Promoció de l'educació en tres municipis de Madriz i intercanvis amb Mallorca

Aquest projecte de continuïtat se centra en l’àmbit de l’educació com a element estratègic en la lluita contra la pobresa i amb un paper clau per a la interacció en l’assoliment d’altres objectius de desenvolupament sostenible (ODS). A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, insuficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. La proposta vol incidir sobre les comunitats educatives en tres eixos: a) intercanvi cultural sobre realitats del desenvolupament en contextos diversos amb els centres educatius de Mallorca, perquè els alumnes i docents prenguin consciència dels reptes globals, de com els afecten i sobre com poden actuar i implicar-se per millorar les perspectives de forma personal i col•lectiva, alhora que es promou el treball en xarxa; b) formació dels docents a través de trobades pedagògiques perquè disposin de recursos per promoure projectes educatius vinculats als ODS; i c) millora de les infraestructures escolars mitjançant petites inversions en 11 centres educatius. El projecte beneficiarà 2.879 alumnes, 1.050 dels quals  d'educació primària, 1.569 de secundària i 360 docents d’11 centres dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 19 636,36 €

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.