Perú

Participació ciutadana i bones pràctiques ambientals a Pueblo Nuevo

Al Perú, la llei d'adequació ha contribuït a constituir com a municipis menors nuclis de població sorgits a conseqüència del creixement de la població en territoris que no disposaven de condicions per viure-hi, sense que s’hagin establert ni previst els recursos necessaris per gestionar el territori assignat. A Pueblo Nuevo hi ha nombroses comunitats disperses, esdevingudes entitats locals menors, que no disposen de capacitats ni recursos per resoldre els problemes als quals s’enfronten i l’Ajuntament de Pueblo Nuevo, cap del districte, només els pot atendre molt limitadament. Aquestes localitats tenen una població nombrosa de joves i dones amb escassa formació per desenvolupar les seves capacitats, amb una identitat local i cultural molt feble, amb escassa o nul•la formació ciutadana, de manera que no s'involucren activament en el desenvolupament de la comunitat. A més, l'únic camió recol•lector de residus sòlids del districte només hi passa un cop per setmana i la manca de consciència ambiental fa que la gent llenci el fems en espais comunitaris, contamini el medi i posi en risc la pròpia salut. El projecte preveu millorar la participació ciutadana en la gestió municipal i ambiental per promoure el desenvolupament local: es proposa apoderar els joves i les dones a través de formació tècnica productiva en oficis que els permetin generar ingressos i un curs sobre construcció de ciutadania, perquè s'involucrin de forma participativa en els processos de desenvolupament comunitari. També es promourà la gestió adequada dels residus sòlids, mitjançant l'adquisició de vehicles de recollida de fems, l'establiment d'un programa de recol•lecció i la sensibilització de la població a les comunitats de Santa Rosa i Catalina. També es preveu millorar les infraestructures administratives per enfortir l'atenció i gestió dels serveis públics. Se’n beneficiaran  directament 920 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 50 000,00 €

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.